Novinky

Verzia 2.10.1.2 (15.11.2023)

 • Opravené dopĺňanie PIN kódu v novej verzii Online pobočky Union ZP.

Verzia 2.10.1.1 (19.06.2023)

 • Opravená chyba nastavovania údajov z QR kódu.

Verzia 2.10.1.0 (18.05.2023)

 • Upravená adresa Elektronického zberu údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (https://esvcs.statistics.sk).
 • Prispôsobené dopĺňanie údajov novému prihlasovaciemu formuláru Elektronického zberu údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
 • Pridaná možnosť nastaviť si vlastnú štartovaciu a domovskú stránku.
 • Pridaná možnosť zadať údaje z QR kódu Sociálnej poisťovne ručne.

Verzia 2.10.0.0 (13.02.2023)

 • Zmenená ikona pre otvorenie Online pobočky Union zdravotnej poisťovne na
 • Odstránená ikona Virtuálnej registračnej pokladnice.
 • Pridané offline rozcestníky do programu (rozcestník uložený na disku počítača v EXE súbore programu).
  • Pridaná možnosť nastaviť zobrazenie štartovacieho rozcestníka a domovskej stránky s rozcestníkom, ktoré sú uložené v programe.
  • Pridané voľby pre nastavenie zobrazenia rozcestníkov do nastavení: Nastavenia - Súkromie.
 • Opravené dopĺňanie PIN a BOK kódu do eID klienta verzie 4.3.
 • Pridaná podpora prihlasovania do účtov Elektronických služieb Sociálnej poisťovne s nastavenými viacerými autentifikátormi.
  • Pridaná možnosť zadať názov zariadenia do údajov subjektu. eDoručovateľ automaticky vyberie zaradenie, ktoré sa má použiť podľa zadaného názvu. Názov je potrebné zadať len v prípade, ak je pre účet nastavených viac autentifikátorov.
 • Pridané pole Jednorázový kód do údajov subjektu, ktoré slúži na kontrolné porovnanie jednorázového kódu vygenerovaného eDoručovateľom a mobilnou aplikáciou. Pole nie je možné meniť.
 • Pridané urýchľovače pre portál Finančnej správy. Urýchľovače sú predvolene vypnuté. Povoliť je ich potrebné cez nastavenie: Nastavenia - Urýchľovače - Finančná správa.
  • Skrytie informácie o používaní cookies.
  • Skrytie vyvolávacieho prvku Taxany.
  • Automatický výber spôsobu prihlásenia.
   • ID používateľa a heslo.
   • Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID).
   • ID používateľa a heslo ak je zadané, inak občiansky preukaz.
  • Automatický výber subjektu
   • Pridaná možnosť zadať názov subjektu, ktorý je uvedený vo výberovom zozname na portáli Finančnej správy. Údaj nie je potrebné zadať, ak má subjekt vo výberovom zozname na portáli Finančnej správy rovnaký názov ako údaj: Všeobecné informácie o firme - Názov.
   • Zmena subjektu v eDoručovateľovi spôsobí zmenu vo výberovom zozname.
  • Pridanie často používaných formulárov na začiatok tabuľky na stránke Osobná internetová zóna - Katalógy - Katalóg formulárov.
   • Pridaná možnosť zadať často používané formuláre. Často používané formuláre sa zadávajú cez Nastavenia - Urýchľovače - Finančná správa. Nastavenie je globálne pre všetky subjekty.
 • Aktualizované programové komponenty.

Verzia: 2.9.1.0 (26.07.2022)

 • Pridané dopĺňanie údajov pri prihlasovaní do Virtuálnej registračnej pokladnice 2.
  • Pridané tlačidlo pre otvorenie internetových stránok Virtuálnej registračnej pokladnice 2.
  • Nahradená ikona VRP ikonou VRP2 v rozcestníku.
 • Pridaná možnosť prevziať aktuálny dátum a čas zo servera poskytovateľa.
  • Pridaná možnosť kontrolovať správnosť nastaveného dátumu a času v počítači pri štarte programu.
  • Pridaná možnosť generovať jednorázové kódy podľa dátumu a času servera poskytovateľa.
  • Pridaná karta "Jednorázové kódy" do nastavení.
 • Pridaná podpora prihlasovania pomocou aplikácie Slovensko v mobile do urýchľovača prihlasovania ÚPVS. Urýchľovač môže pracovať v nasledujúcich režimoch:
  • Slovenský doklad - pri prihlasovaní sa automaticky vyberie doklad vydaný v Slovenskej republike.
  • Aplikácia Slovensko v mobile - pri prihlasovaní sa automaticky vyberie aplikácia Slovensko v mobile.
  • Aplikácia Slovensko v mobile, ak je dostupná, alebo slovenský doklad - pri prihlasovaní sa vyberie aplikácia Slovensko v mobile, ak to internetová stránka umožňuje, inak sa vyberie slovenský doklad.
  • Slovenský doklad, ak je v čítačke, alebo aplikácia Slovensko v mobile - pri prihlasovaní sa vyberie slovenský doklad, ak je občiansky preukaz vložený v čítačke, inak sa vyberie aplikácia Slovensko v mobile.
  • Iný európsky doklad - pri prihlasovaní sa automaticky vyberie doklad vydaný v inej krajine Európskej únie.
 • Pridaná možnosť zväčšiť, alebo zmenšiť obsah internetovej stránky. Pridané klávesové skratky:
  • CTRL++ alebo CTRL a posunutie kolieska myši nahor: zväčšenie obsahu stránky,
  • CTRL+- alebo CTRL a posunutie kolieska myši nadol: zmenšenie obsahu stránky,
  • CTRL+0: vrátenie obsahu stránky na predvolenú veľkosť.
 • Pridaná možnosť vypnúť automatické ukončovanie programu po 10 minútach nečinnosti.
  • Pridané nastavenie "Ochrana pri nečinnosti používateľa" do nastavení dátového zdroja.
  • Program sa nebude ukončovať, len ak bude vypnutá ochrana vo všetkých údajových súboroch, ktoré program používa.

Verzia: 2.9.0.0 (13.06.2022)

 • Pridaná ikona na panel subjektov, pre načítanie prihlasovacích údajov z QR kódu.
  • načítanie údajov z QR kódu, ktorý je zobrazený na internetovej stránke v eDoručovateľovi.
  • načítanie údajov z QR kódu, ktorý je uložený na disku, alebo inom vymeniteľnom médiu.
  • načítanie údajov z QR kódu, ktorý je dostupný cez internet prostredníctvom HTTP protokolu.
  • načítanie údajov z QR kódu, ktorý je zobrazený na obrazovke.
 • Pridaný náhľad pred tlačou.
 • Opravené dopĺňanie údajov DDS Stabilita.
 • Opravené internetové adresy navigačných ikon.
 • Aktualizovaný prehliadač na verziu 100.0.4896.127.
 • Aktualizované programové komponenty.
 • Ukončené poskytovanie a podpora eDoručovateľa pre Windows XP a Windows Vista.

Verzia 2.8.0.0 (05.11.2021)

 • Pridané čítanie QR kódov Sociálnej poisťovne.
  • Pridaný formulár pre hromadné nastavenie SSN, hesla a kľúča autentifikátora Sociálnej poisťovne.
  • Pridaná voľba Nastaviť kľúč autentifikátora z QR kódu do kontextovej ponuky zoznamu subjektov (ponuka sa vyvolá stlačením pravého tlačidla myši nad zoznamom subjektov). Voľba umožní vyhľadať QR kód na disku, načíta z neho údaje a zobrazí formulár, pomocou ktorého je možné nastaviť prihlasovacie údaje do Sociálnej poisťovne hromadne.
  • Pridaná voľba Nastaviť kľúč autentifikátora do kontextovej ponuky zoznamu subjektov. Voľba zobrazí formulár, pomocou ktorého je možné manuálne zadať prihlasovacie údaje do Sociálnej poisťovne hromadne.
  • Pridané čítanie QR kódov pomocou funkcie Drag&Drop. QR kód zobrazený na stránke je možné načítať položením na zoznam subjektov. Funkcia sa aktivuje nasledovne:
   • Kliknúť a držať ľavé tlačidlo myši na QR kód.
   • Presunúť myš nad zoznam subjektov.
   • Pustiť ľavé tlačidlo myši.
 • Vylepšený import údajov.
  • Pridaná možnosť manuálneho výberu subjektov, ktoré sa majú importovať.
  • Pridaná možnosť výberu metódy importu (pridať/aktualizovať údaje).
 • Vylepšený export údajov.
  • Pridaná možnosť manuálneho výberu subjektov, ktoré sa majú exportovať.
  • Pridaná možnosť zabezpečiť export heslom.
  • Pridaný hromadný export QR kódov Sociálnej poisťovne pre nastavenie mobilných aplikácii.
 • Pridaná možnosť nastavenia režimu spracovávania PDF dokumentov.
  • Pridaná podpora pre otváranie PDF dokumentov predvoleným PDF prehliadačom.
 • Opravené dopĺnanie kódov z GRID karty UNIQA.
 • Vylepšené načítavanie prihlasovacích údajov.
 • Pridaná podpora pre otváranie zašifrovaných údajových súborov zo servera cez HTTP protokol.
 • Pridané tlačidlo pre vyhľadanie údajových súborov v okne O programe. Funkcia zobrazí programom používané údajové súbory v prieskumníkovi.
 • Pridané automatické zobrazenie noviniek pri prvom spustení novej verzie programu.
 • Pridané tlačidlo pre zobrazenie Noviniek v okne O programe.

Verzia 2.7.1.0 (19.07.2021)

 • Prispôsobené dopĺňanie údajov novej verzii portálu Finančnej správy.
 • Prispôsobené dopĺňanie údajov novej verzii Online pobočky Zdravotnej poisťovne Union.
 • Pridaná možnosť uložiť si kľúč pre tvorbu jednorázových kódov pre Elektronické služby Sociálnej poisťovne.
 • Pridané generovanie QR kódov pre aktiváciu mobilných aplikácií, ktoré generujú jednorázové kódy pre Elektronické služby Sociálnej poisťovne.
 • Pridané generovanie a dopĺňanie jednorázových kódov pri prihlasovaní do Elektronických služieb Sociálnej poisťovne pomocou hesla.

Verzia 2.7.0.3 (05.07.2021)

 • Prispôsobené dopĺňanie údajov novej verzii Elektronickej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
 • Pridaná možnosť uložiť si heslo pre Elektronické služby Sociálnej poisťovne.
 • Pridané doplňanie hesla pri prihlasovaní do Elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Verzia 2.7.0.2 (10.02.2021)

 • Prispôsobené dopĺňanie údajov novému prihlasovaciemu formuláru Elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

Verzia 2.7.0.1 (22.01.2021)

 • Opravená klávesová skratka pre Filtrovanie subjektov.

Verzia 2.7.0.0 (19.01.2021)

 • Pridaná podpora dopĺňania údajov pre stránku zamestnavatel.mojadovera.sk.
 • Pridaná podpora dopĺňania údajov pre stránku rozpisy.uniqa.sk.
 • Zmenená ikona AXA DDS a smerovanie tlačidla na stránku rozpisy.uniqa.sk. Pôvodne cassiopeia.axa.sk / rozpisy.axa.sk. Nová ikona:
 • Doplnená možnosť vymazať všetky subjekty z dátového zdroja.
 • Aktualizované programové komponenty. Verzia prehliadača 87.0.4280.88 (iba eDoručovateľ pre systémy Windows Vista/7/8/10)
 • Pridaná nová funkcia: manuálne doplnenie údaju do vybraného prvku na webovej stránke
  Účel funkcie
  Funkciu je možné použiť na doplnenie prihlasovacích údajov do formulárov, do ktorých sa údaje nedoplnili automaticky.
  Použitie funkcie
  1. Na webovej stránke kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, do ktorého chcete doplniť údaj.
  2. Zobrazí sa kontextová ponuka do ktorej bola pridaná nová položka Doplniť údaj
  3. Z ponuky vyberte údaj, ktorý chcete doplniť. Voľbu potvrdíte kliknutím ľavým tlačidlom myši na položku.
  4. Hodnota požadovaného údaju sa doplní do aktívneho textového poľa.
  Bezpečnosť
  • Manuálne doplnenie požadovaného údaju podlieha všetkým bezpečnostným prvkom programu ako automatické dopĺňanie údajov:
   • Údaje je možné doplniť len na podporovaných webových stránkach. Na nepodporovaných stránkach sa položka Doplniť údaj v ponuke nezobrazí.
   • Údaje je možné doplniť len počas relácie so zabezpečeným spojením a platným certifikátom servera.
   • Prístup ku kódom GRID kariet podlieha limitom obmedzujúcich prístup.
   • Manuálne doplnenie údaju podlieha kontrole počas režimu Manuálnej kontroly prístupu.
   • Manuálne doplnenie údaju je zaznamené do histórie prístupov k údajom.

Verzia 2.6.2.0 (23.09.2020)

 • Aktualizovaný prehliadač na verziu 85.0.4183.102 (iba eDoručovateľ pre systémy Windows Vista/7/8/10).
 • Opravené dopĺňanie kódov z GRID kariet po importe Výkazu poistného a príspevkov v Sociálnej poisťovni.
 • Pridaná podpora dopĺňania PIN a BOK kódu do eID klienta v. 3.4.
 • Aktualizovaná XML knižnica.
 • Opravené drobné chyby a informačné hlásenia.

Verzia 2.6.1.1 (07.04.2020)

 • Opravené dopĺňanie kódov z GRID kariet pri storne Registračného listu fyzickej osoby v Sociálnej poisťovni.

Verzia 2.6.1.0 (03.03.2020)

 • Aktualizovaný prehliadač (iba eDoručovateľ pre systémy Windows Vista/7/8/10).

Verzia 2.6.0.3 (14.01.2020)

 • Pridané filtrovanie subjektov na paneli subjektov.
 • Pridané klávesové skratky:
  • CTRL+L - presmerovanie vstupu do poľa filtra (začatie filtrovania subjektov).
  • ESC v poli filtra - vymazanie zadaného filtra (vymazanie textu v poli filtra).
  • Šípka dolu v poli filtra - presmerovanie vstupu do zoznamu subjektov.
 • Pridané upozornenie na exspirujúcu licenciu.
 • Pridané automatizované predĺženie licencie.
 • Aktualizovaná kryptografická knižnica.
 • Aktualizovaná XML knižnica.
 • Vylepšený aktualizačný modul.

Verzia 2.6.0.2 (02.08.2019)

 • Opravené dopĺňanie kódov z GRID kariet pri odosielaní výkazov cez nové prostredie Sociálnej poisťovne.
 • Opravené dopĺňanie prihlasovacích údajov Stabilita DDS.
 • Pridaná podpora dopĺňania PIN a BOK kódu do eID klienta v. 3.2.
 • Pridaný urýchľovač prihlásenia so slovenským občianskym preukazom na portál slovensko.sk. Po kliknutí "Prihlásiť sa na portál" na stránke slovensko.sk sa zobrazí stránka s výberom dokladu s ktorým sa chcete prihlásiť. eDoručovateľ automaticky vyberie slovenský občiansky preukaz. Urýchľovač je možné vypnúť v nastaveniach.
 • Pridaná možnosť vypnúť inkognito režim prehliadača.
 • Pridaná možnosť vymazať dočasné internetové súbory a cookies prehliadača.
 • Vylepšený aktualizačný modul programu.

Verzia 2.6.0.1 (29.10.2018)

 • Opravené dopĺňanie hodnôt GRID kariet pri prihlasovaní do ePobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Verzia 2.6.0.0 (27.09.2018)

 • Pridané dopĺňanie prihlasovacích údajov, navigačné ikony a klávesové skratky pre:
  • Správu príspevkov AXA d.d.s, a.s. (experimentálne). Ikona: Ikona AXA d.d.s., klávesová skratka: ALT+7.
  • Portál Stabilita d.d.s., a.s. Ikona: Ikona Stabilita d.d.s., klávesová skratka: ALT+8.
  • Elektronický zber údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Ikona: Ikona Štatistický úrad, klávesová skratka: ALT+0.
  • Štatistické zisťovania spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. Ikona: Ikona Trexima, bez klávesovej skratky.
 • Pridaná možnosť uložiť si prihlasovacie údaje pre novo podporované internetové stránky.
 • Zmenená pozícia navigačnej ikony pre otvorenie internetových stránok www.slovensko.sk, zmenená bola aj klávesová skratka na ALT+9.
 • Opravená chyba ktorá spôsobovala vyžadovanie opakovaného prihlasovania do Sociálnej poisťovne.
 • Upravený predvolený jazyk prehliadača na slovenský. Niektoré stránky sa mohli pri prvom otvorení zobraziť v cudzom jazyku.
 • Upravená signalizácia prebiehajúceho načítavania stránok zmenou kurzora myši.
 • Opravené programovo riadené zatváranie okien prehliadača.
 • Pridaná možnosť hromadnej úpravy údajov subjektu (pomocou kontextového menu vyvolaného stlačením pravého tlačidla myši nad subjektom v okne pre úpravu údajov):
  • Kopírovať všetky, alebo vybranú skupinu údajov subjektu do internej pamäte.
  • Vložiť všetky, alebo vybranú skupinu údajov z internej pamäte vybranému subjektu.
  • Odstrániť z vybraného subjektu všetky, alebo vybranú skupinu údajov.
 • Pridané nastavenie pre skrytie nepoužívaných navigačných ikon.

Verzia 2.5.0.0 (18.07.2018)

 • Doplnené dopĺňanie hodnoty grid karty Sociálnej poisťovne pri storne Registračného listu fyzickej osoby a storne Registračného listu zamestnávateľa.
 • Vylepšené dopĺňanie prihlasovacích údajov do Virtuálnej registračnej pokladne.
 • Oprava importu údajov zo súboru.
 • Doplnené okno s nastaveniami programu
  • Možnosť vypnúť dopĺňanie údajov.
  • Možnosť vypnúť automatickú kontrolu aktualizácií pri štarte programu.
  • Možnosť vypnúť automatické sťahovanie súborov novej verzie.
 • Doplnené dopĺňanie BOK kódu a PIN kódu do aplikácií ústredného portálu verejnej správy pre platformu .NET
  Navigácia
  • Pridané tlačidlo Ikona Slovensko pre otvorenie internetových stránok www.slovensko.sk.
  • Pridaná klávesová skratka ALT+7 pre otvorenie internetových stránok www.slovensko.sk.
  Zadávanie a dopĺňanie BOK a PIN
  • BOK kód je možné v eDoručovateľovi a aplikáciách ÚPVS (eID klient, Propagácia certifikátov, Virtuálna klávesnica) zadať, alebo doplniť stlačením klávesy F7.
   Poznámka: Ak po stlačení F7 nie je BOK v eDoručovateľovi zadaný, zobrazí sa okno kam je možné kód zadať. Ak je po stlačení F7 BOK v eDoručovateľovi zadaný, doplní sa.
  • PIN kód je možné v eDoručovateľovi a aplikáciách ÚPVS zadať, alebo doplniť stlačením klávesy F8.
  • Zadaný BOK a PIN je možné z eDoručovateľa odstrániť stlačením klávesy F9 v eDoručovateľovi, alebo aplikáciách ÚPVS.
  • V aplikáciách ÚPVS je možné zadať, alebo doplniť BOK kód aj stlačením klávesy "b" alebo "B" (BOK).
  • V aplikáciách ÚPVS je možné zadať, alebo doplniť PIN kód aj stlačením klávesy "p" alebo "P" (PIN).
  • Do stavového riadku bola pridaná informácia o zadaní BOK a PIN kódu.
  Bezpečnosť
  • BOK a ani PIN sa neukladajú do dátových súborov. Pre dopĺňanie kódov do aplikácií ÚPVS je potrebné ich po každom spustení eDoručovateľa zadať.
  • BOK a PIN eDoručovateľ automaticky zabudne:
   • po vypnutí programu,
   • po každom vložení, alebo vytiahnutí občianskeho preukazu z čítačky.
  • eDoručovateľ nezaznamenáva číslice pri zadávaní kódov do aplikácií ÚPVS. Pre dopĺňanie kódov eDoručovateľom je potrebné BOK a PIN eDoručovateľovi zadať.
  • BOK a PIN eDoručovateľ povolí doplniť iba do vybraných digitálne podpísaných aplikácií ÚPVS.
  • Každé doplnenie BOK a PIN je zaznamenané do histórie prístupov k údajom.
  • eDoručovateľ nepovolí zadať BOK a PIN ak je dopĺňanie údajov do aplikácií ÚPVS vypnuté v nastaveniach.
  • BOK a PIN nebudú dopĺňané počas zapnutého režimu Pozastaviť dopĺňanie a prístup k údajom.
  • Režim Manuálne kontrolovaného prístup k údajom nemá vplyv na dopĺňanie PIN a BOK.

Verzia 2.4.0.1 (28.02.2018)

 • Prispôsobené dopĺňanie údajov novému vzhľadu Elektronických služieb Sociálnej poisťovne.
 • Upravená štartovacia adresa Elektronických služieb Sociálnej poisťovne (https://esluzby.socpoist.sk/portal/).

Verzia 2.4.0.0 (06.02.2018)

 • Doplnené nové bezpečnostné prvky:
  • Zaznamenávanie histórie prístupov k údajov.
  • Možnosť pozastaviť automatické dopĺňanie údajov.
  • Možnosť manuálne kontrolovať prístup k údajom.
  • Ochrana údajov skrytím (vyhviezdičkovaním) v okne s údajmi (iba údaje chránené heslom).
  • Zablokovanie zobrazenia internetovej stránky s chybným certifikátom.
  • Zablokovanie prístupu prehliadača k údajom, ak nie je spojenie zabezpečené.
  • Automatické vypnutie programu po 10-tich minútach nečinnosti používateľa na počítači.
  • Ochrana hodnôt grid kariet obmedzením počtu automaticky povolených prístupov k hodnotám.
  • Zvýšené zabezpečenie údajov zmenou vnútornej štruktúry programu. Údaje sú izolované od ostatných komponentov programu.
  • Ochrana údajov používaním jednorázových žiadostí o sprístupnenie údaju.
  • Šifrovanie dopĺňacích skriptov.
 • Zrýchlený štart a výkon programu.
 • Doplnené zobrazenie vybratého subjektu v stavovom riadku.
 • Doplnená možnosť upraviť údaje subjektu dvojklikom.
 • Opravené dopĺňanie údajov pre Virtuálnu registračnú pokladňu.
 • Pridané doplnenie údajov pri storne výkazu v Sociálnej poisťovni.
 • Upravená funkcia tlačidla vyhľadávača - otvorí vyhľadávač v novom okno predvoleného prehliadača na počítači.
 • Zmenená štartovacia stránka.
 • Aktualizovaný prehliadač na verziu 63.0.3239.132 (vydaný 24.01.2018).

Verzia 2.3.0.0 (30.11.2017)

 • Vylepšený aktualizačný modul a nový aktualizačný program.
 • Doplnený licenčný modul.
 • Sprístupnená Veľkopodniková verzia programu.

Verzia 2.2.0.0 (30.07.2017)

 • Zmenená ikona tlačidla na skrytie / zobrazenie panela so zoznamom subjektov. Pôvodná ikona Ikona zobraziť subjekty bola nahradená ikonou Nová ikona zobraziť subjekty.
 • Pridané tlačidlo Ikona nová karta pre otvorenie novej karty prehliadača.
 • Pridaná podpora zobrazovania internetových stránok na kartách.
  • Záložky kariet sa zobrazia nad internetovým prehliadačom len ak budú otvorené dve a viac kariet.
  • Novú kartu je možné otvoriť kliknutím na ikonu Ikona nová karta, alebo klávesovou skratkou CTRL+T.
  • Karty sa zatvárajú kliknutím na "X" na záložke karty, alebo klávesovou skratkou CTRL+W, alebo CTRL+F4.
  • Otvoriť internetovú stránku inštitúcie (napr. Sociálnej poisťovne) na novej krate je možné kliknutím na ikonu inštitúcie a súčasným stlačením/držaním klávesy CTRL.
  • Na otvorenie stránky inštitúcie na aktuálnej karte je možné použiť klávesovú skratku ALT + číslo na alfanumerickej časti klávesnice od 1 do 6 (ALT+1 = FS, ALT+2 = VRP, ALT+3 = SP, ALT+4 = VŠZP, ALT+5 = ZP Dôvera, ALT+6 = ZP Union).
  • Pre prepnutie karty na nasledujúcu je možné použiť klávesovú skratku CTRL+TAB a zobrazenie predchádzajúcej CTRL+SHIFT+TAB.
  • Vybratý subjekt platí pre všetky karty. Po zmene subjektu sa doplnia údaje na všetkých otvorených kartách.
 • Pridaná klávesová skratka ALT+D, alebo F6 pre presun vstupu do riadka s adresou.
 • Pridané zobrazovanie priebehu sťahovania súboru v stavovom riadku.
 • Pridané zobrazenie informačného panela po dokončení sťahovania súboru.
  • Tlačidlo "Otvoriť" - stiahnutý súbor sa otvorí predvoleným programom.
  • Tlačidlo "Zobraziť priečinok" - otvorí sa prieskumník a označí sa stiahnutý súbor.
  • Tlačidlo "Zavrieť" - zavrie informačný panel.
 • Pridaná podpora dopĺňania údajov pre všetky elektronické služby Sociálnej poisťovne.
 • Aktualizované jadro prehliadača na najnovšiu verziu.
 • Doplnené zablokovanie tlačidiel pre zmenu zoskupenia ak nie je žiadny subjekt v zozname.
 • Drobné vylepšenie okna pre úpravu údajov subjektov.

Verzia 2.1.0.0 (30.06.2017)

 • Pridaná podpora automatického dopĺňania údajov pre Virtuálnu registračnú pokladňu.
 • Pridané tlačidlo pre manuálne doplnenie údajov (Ikona doplniť údaje).
 • Zmenená funkcia tlačidla Ikona zobraziť subjekty na skrytie / zobrazenie panela so zoznamom subjektov.
 • Doplnené tlačidlo Ikona kontrola aktualizácií pre manuálnu kontrolu aktualizácií.
 • Doplnené používanie zabezpečeného spojenia pri aktualizácií programu.
 • Doplnená klávesová skratka F5 pre obnovenie zobrazenej stránky.
 • Upravené okno "O programe" a doplnené zobrazovanie detailnejších informácií v okne. Zobrazujú sa už aj používané súbory, verzia programu, kontaktné informácie.
 • Zmenená ikona programu.
 • Zosúladené názvy v programe. V tejto súvislosti bol výnimočne premenovaný aj názov exe programu.
 • Doplnená ochrana šifrovaním systémových údajových súborov (šifrovanie systémových súborov nie je možné vypnúť).
 • Pridaná možnosť obmedziť úpravu údajov heslom (upraviť údaje bude možné len po zadaní hesla).
 • Sprístupnená internetová stránka programu www.edorucovatel.sk .
 • Sprístupnená verzia pre počítače so 64 bitovým systémom.
 • Sprístupnená samostatná verzia pre Windows Vista/7/8/10.
 • Sprístupnené inštalačné programy a archívy s prenosnými verziami programu.
 • Opravené chyby (štart programu, okno pre úpravu údajov, dialógové okno hľadať).
 • Pridaná nápoveda k programu
 • Pridaná možnosť anonymne odoslať spätnú väzbu.

Verzia 2.0.0.0 (30.05.2017)

 • Pridaná možnosť používania vlastných dátových súborov. Súbory môžu byť uložené na disku, v sieti, alebo stiahnuté cez HTTP protokol zo servera.
 • Pridaná možnosť zotriedenia zoznamu subjektov podľa umiestnenia dátového súboru.
 • Pridaná možnosť uloženia dňa v ktorom firma odosiela svoje výkazy.
 • Pridaná možnosť zotriedenia zoznamu subjektov podľa týždňa v ktorom by mali byť odoslané výkazy.
 • Pridaná podpora ochrany dátových súborov heslom.
 • Pridaná podpora šifrovania dátových súborov.
 • Upravené okno pre úpravu prihlasovacích údajov.
 • Upravený spôsob aktualizácie programu (program sa aktualizuje hneď po potvrdení, nie pri ďalšom spustení)
 • Opravené dopĺňanie hodnôt grid kariet sociálnej poisťovne pri odosielaní výkazu manuálnym vstupom.
 • Pridané automatické dopĺňanie prihlasovacích údajov po výbere iného subjektu.
 • Opravené funkcie kopírovať, prilepiť, vystrihnúť.

Verzia 1.0.0.0 (22.02.2017)

 • Prvá neverejná testovacia verzia programu.