Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú základné obchodné podmienky a vzťahy medzi spoločnosťou Simbia s.r.o., so sídlom Žltá 3938/3, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47518197, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 112103/B, telefónne číslo: +421 908 395 325, e-mailová adresa: simbia@simbia.sk (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorá poskytuje Licenciu k svojmu softvérovému produktu (ďalej len "Produkt") na svojich internetových stránkach www.edorucovatel.sk za podmienok tak, ako sú uvedené v nasledujúcich ustanoveniach.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej Kúpnej zmluvy medzi Poskytovateľom na jednej strane a Zákazníkom na strane druhej.

I. Definícia pojmov

Spotrebiteľ je v zmysle týchto VOP fyzická osoba, ktorá (pri poskytovaní Licencie zo strany Poskytovateľa) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a tiež zákona č. 250/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Právne vzťahy výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Zákazník je v zmysle týchto VOP Spotrebiteľ, fyzická osoba bez postavenia Spotrebiteľa, alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku Licencie na internetovej stránke Poskytovateľa za podmienok špecifikovaných v týchto VOP. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Licencia, alebo poskytnutie licencie sa v zmysle týchto VOP rozumie odplatné udelenie nevýhradného a časovo obmedzeného práva zo strany Poskytovateľa na použitie vybraného softvérového Produktu a jeho spoplatnených častí Zákazníkovi vo vopred dohodnutom rozsahu a vopred dohodnutej cene.

II. Objednávka licencie

1. Vlastnosti produktu

 1. Detailné informácie o Produkte (opis vlastností Produktu, technická špecifikácia, účel Produktu a minimálne požiadavky pre používanie Produktu) sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa v sekcii O programe.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny informácií o Produkte. Nové informácie o Produkte sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa.

2. Spôsob licencovania

 1. Informácie o spôsobe licencovania Produktu sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa v sekcií Cenník.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny spôsobu licencovania. Zmenu spôsobu licencovania Poskytovateľ oznámi na svojej internetovej stránke. Nový spôsob licencovania je platný dňom zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa.

3. Cena Produktu

 1. Ak nie je uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa v sekcii Cenník inak, používanie produktu bez Licencie (v režime tzv. demoverzie, ktorá slúži najmä na vyskúšanie Produktu) je zadarmo.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny ceny Produktu. Zmenu ceny Produktu oznámi Poskytovateľ na svojej internetovej stránke. Nová cenna produktu je platná dňom zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa.

4. Cena Licencie

 1. Informácie o cene Licencie a prípadných zľavách sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa v sekcii Cenník.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cenníka. Zmenu cenníka oznámi Poskytovateľ na svojej internetovej stránke. Nový cenník licencí je platný dňom zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa.
 3. Celková cena licencií, ktorú Zákazník bude po odoslaní objednávky povinný uhradiť je zobrazená a prepočítavaná v objednávkom formulári.

5. Dĺžka platnosti Licencie

 1. Informácie o dĺžke platnosti Licencie sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa v sekcii Cenník.
 2. Poskytovateľ a Zákazník sa môžu dohodnúť na poskytnutí aj kratšej, resp. dlhšej doby platnosti Licencie za vopred dohodnutých podmienok.
 3. Licencia zaniká automaticky uplynutím obdobia na ktoré bola udelená.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, pozastaviť, alebo ukončiť platnosť Licencie, ak je to v záujme ochrany bezpečnosti Zákazníka, dát Zákaníka, prostriedkov Zákazníka, systémov Poskytovateľa, ak je to v záujme predchádzania škôd, alebo z dôvodu porušenia povinností zo strany Zákazníka vyplyvajúcich z týchto VOP, alebo zo zmlúv a dohôd uzatvorených medzi Zákazníkom a Poskytovateľom. V prípade, že Poskytovateľ upraví dĺžku platnosti Licencie, bezodkladne o tejto skutočnosti a dôvodoch informuje Zákazníka. V prípde, že sa Poskytovateľ rozhodne platnosť Licencie za ktorú Zákazník zaplatil skrátiť, alebo ukončiť, Zákazník má právo na primeranú kompenzáciu.
 5. Dĺžku platnosti licecie si Zákazník vyberie v objednávkom formulári.

6. Dodacie podmienky

 1. Poskytovateľ doručuje Licencie e-mailom. E-mail s informáciami o Licencii obsahuje aj licenčný kľúč, ktorým Zákazník preukazuje svoj nárok na Licenciu a ktorý je potrebné zadať do produktu. Súčasťou e-mailu s licenčným kľúčom je aj návod, kam je potrebné licenčný kľúč zadať.
 2. Doprava je zadarmo.
 3. Licencia je platná ihneď od okamihu doručenia e-mailu do e-mailovej schránky Zákazníka a predplatné obdobie začína plynúť od tohto momentu.

7. Doba dodania

 1. E-mail s informáciami o Licencii a licenčným kľúčom je zasielaný obratom po obdržaní objednávky, najneskôr však do 24 hodín po jej obdržaní.
 2. V prípade, ak nie je Poskytovateľ z relevantných dôvodov (najmä odstávka systémov, technické poruchy) schopný zaslať licenciu v stanovenej lehote, upovedomí o tejto skutočnosti Zákazníka.
 3. V prípade, ak Zákazník neobdrží e-mail s informáciámi o Licencii a licenčným kľúčom do 24 hodín od okamihu odoslania objednávky, je povinný informovať o tejto skutočnosti Poskytovateľa do 14 dní odo dňa odoslania objednávky.

8. Platobné podmienky

 1. Poskytovateľ zasiela digitálne podpísanú elektronickú faktúru vo formáte PDF do 14 dní odo dňa začiatku platnosti Licencie so splatnosťou 14 dní.
 2. Poskytovateľ vystaví faktúru v mene EUR.
 3. Poskytovateľ zašle elektronickú faktúru na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
 4. Súčasťou objednávky je povinnosť Zákazníka uhradiť celú fakturovanú čiastku do dátumu splatnosti faktúry prevodom na bankový účet Poskytovateľa, ktorý je uvedený vo faktúre.
 5. Ak Zákazník neuhradí celú fakturovanú čiastku do dátumu splatnosti faktúry, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ukončiť platnosť Licencie a vystaviť dobropis k danej faktúre.
 6. Zaslanie faktúry poštou si môže Zákazník vyžiadať zaslaním žiadosti e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa, alebo poštou na adresu Poskytovateľa. Náklady na doručenie faktúry znáša v plnom rozsahu Poskytovateľ.

9. Údaje objednávky

Spotrebiteľ je povinný v objednávke uviesť:

 • názov Produktu pre ktorý má Spotrebiteľ záujem zakúpiť si Licenciu, počet licencií, dĺžka platnosti Licencie, cena,
 • e-mailová adresa kam bude zaslaný e-mail s informáciami o Licencii a faktúra,
 • titul, priezvisko, meno, adresa v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ, krajina (údaje slúžia pre fakturačné účely),

Zákazník bez postavenia Spotrebiteľa je povinný v objednávke uviesť:

 • názov Produktu pre ktorý má Zákazník záujem zakúpiť si Licenciu, počet licencií, dĺžka platnosti Licencie, cena,
 • e-mailová adresa kam bude zaslaný e-mail s informáciami o licencii a faktúra,
 • názov Zákazníka (obchodné meno podnikateľa), IČO, IČDPH ak je pridelené, DIČ, adresa sídla alebo miesta podnikania (údaje slúžia pre fakturačné účely),

10. Spôsoby ako objednať Licenciu

 1. Zákazník si môže Licenciu objednať:
  • vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru na internetovej stránke Poskytovateľa v sekcii Objednávka,
  • zaslaním objednávky s údajmi podľa článku 9. Údaje objednávky e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa,
  • telefonicky na čísle Poskytovateľa,
  • zaslaním objednávky s údajmi podľa článku 9. Údaje objednávky poštou na adresu sídla Poskytovateľa.
 2. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu Poskytovateľ jasne a zrozumiteľne umožnil oboznámiť sa s:
  • týmito VOP,
  • hlavnými vlastnosťami Produktu,
  • spôsobe licencovania programu, cenou licencie, dĺžkou platnosti licencie, spôsobom doručenia, dobou dodania a platobnými podmienkami.
 3. Zákazník odoslaním objednávky zasiela svoj návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Zaslaním e-mailu s informáciami o Licencii na Zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu zo strany Poskytovateľa (deň, kedy Zákazník obdrží e-mail s licenčným kľúčom do e-mailovej schránky) dochádza k uzavretiu Zmluvy.
 4. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov z článku 8. Údaje objednávky. Ak nebude objednávka obsahovať údaje podľa článku 8. Údaje objednávky, je považovaná za neúplnú a neplatnú.

III. Záruka

 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že Produkt, ku ktorému sa viaže poskytnutá Licencia:

  • má v zásade také vlastnosti, aké sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa, v dokumentácii a jej prípadných aktualizáciách,
  • je dodaný v požadovanom rozsahu a kvalite,
  • sa hodí k účelu, ku ktorému ho Poskytovateľ uvádza alebo ku ktorému sa obvykle používa,
  • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a nemá právne vady,
  • médiá, na ktorých je Produkt dodaný sú čitateľné a neobsahujú škodlivé programy.

 2. Vzhľadom na špecifickú povahu Produktu, Poskytovateľ neposkytuje záruku ani vyhlásenie, že funkcie, ktoré obsahuje Produkt, budú vyhovovať požiadavkám Zákazníka, alebo že jeho prevádzka bude nerušená a bezchybná.
 3. Počas prevádzky sa môžu pravidelne, nepravidelne, plánovane alebo neplánovane vyskytovať poruchy funkčnosti Produktu, spôsobené poruchami alebo odstávkami systémov tretích strán. Za nefunkčnosť Produktu spôsobenú poruchou, alebo odstávkou systémov tretích strán Poskytovateľ nenesie zodpovednosť.
 4. Počas prevádzky sa môžu vyskytovať poruchy funkčnosti Produktu, spôsobené najmä zmenami v štruktúre internetových stránok tretích strán. Na takéto poruchy sa vzťahuje záruka a Poskytovateľ, ak je to možné, odstráni takúto poruchu bezodkladne vydaním aktualizácie Produktu.
 5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť, nepoužiteľnosť Produktu, alebo vzniknuté majetkové i nemajetkové škody v dôsledku nesprávneho používania, alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia, alebo škodlivých programov.
 6. Zodpovednosť Poskytovateľa je obmedzená do výšky ceny, ktorú Zákazník zaplatil za Licenciu.

IV. Reklamácie

 1. V prípade porušenia záruk uvedených v článku III. týchto VOP má Zákazník nárok na
  • odstránenie vady Produktu,
  • dodanie softvéru bez vady,
  • výmenu média s vadou za bezvadné.
 2. Zákazník môže reklamáciu zaslať emailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa, alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. Náklady na doručenie reklamácie znáša Zákazník.
 3. Ak sa Zákazník s Poskytovateľom nedohodnú inak (vzhľadom na špecifickú povahu a trvanie jednotlivých fáz a procesov pri výrobe softvéru), Poskytovateľ vybaví reklamáciu do 30 dní.
 4. Ak nie je reklamácia vybavená k spokojnosti Zákazníka, môže Zákazník požiadať Poskytovateľa o Odstúpenie od zmluvy. Poskytovateľ v takom prípade vráti časť kúpnej ceny Licencie, ktorá sa vypočíta ako súčin počtu zostávajúcich dní do konca platnosti Licencie a jednej 365-tiny kúpnej ceny Licencie.

Dokumenty na stiahnutie

Vzor reklamačného formuláru

V. Sťažnosti

 1. Zákazníci môžu svoje podnety a sťažnosti zasielať e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa, alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa.
 2. Ak sa Zákazník s Poskytovateľom nedohodnú inak, Poskytovateľ vybaví sťažnosť do 30 dní.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 dní odo dňa prijatia Licencie do e-mailovej schránky Zákazníka.
 2. Výpoveď zmluvy je zákazník povinný zaslať e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa, alebo poštou na adresu Poskytovateľa. Náklady na doručenie výpovede znáša Zákazník.
 3. Zákazníci môžu odstúpiť od zmluvy zaslaním predvyplneného formuláru, alebo dokumentu s vlastnou formou z ktorého musí byť zrejmý záujem o odstúpenie od zmluvy.
 4. Ak už bola k objednávke vystavená faktúra, v žiadosti musí byť uvedené číslo faktúry. V takom prípade bude vystavený dobropis k danej faktúre.
 5. Ak Zákazník už zaplatil cenu za objednanú Licenciu, Poskytovateľ vráti platbu Zákazníkovi do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, bankovým prevodom na účet Zákazníka, ktorý je Zákazník povinný uviesť v odstúpení od Zmluvy. Zákazník sa môže s Poskytovateľom dohodnúť aj na inej forme vrátenia platby. Náklady na vrátenie platby znáša Poskytovateľ.

Dokumenty na stiahnutie

Vzor formuláru pre odstúpenie od zmluvy

Poučenie pre odstúpenie od zmluvy

VII. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27

VIII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytvateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

IX. Podmienky používania

Podmienkou používania poskytnutej Licencie je udelenie súhlasu s podmienkami používania Produktu, ktorý udeľuje Zákazník pri inštalácii Produktu. Ak zákazník použije kópiu Produktu, ktorá sa neinštaluje, je povinný sa s Podmienkami používania oboznámiť. Podmienky používania sú neoddeliteľnou súčasťou Produktu a sú distribuované spolu s Produktom. Ak Zákazník nesúhlasí s podmienkami používania softvéru, bezodkladne preruší / ukončí proces inštalácie, ukončí používanie Produktu a ďalej postupuje v súlade s článkom VI. týchto VOP (Odstúpenie od Zmluvy).

X. Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne pre účely realizácie predaja svojich Produktov, pričom osobné údaje neposkytuje ani nesprístupňuje tretím stranám, a taktiež nezverejňuje.
 2. Pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje Poskytovateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre fakturačné účely v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ, prípadne aj adresa na dodanie tovaru v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ (ak sa líši od adresy pre fakturačné účely).
 4. Dotknutá osoba má právo požadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme Poskytovateľa, žiadať o opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, požiadať o likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, pokiaľ osobitné právne predpisy nepredpisujú inak. Žiadosti uvedené v predchádzajúcej vete zasiela dotknutá osoba na e-mailovú adresu Poskytovateľa, alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. O vybavení žiadosti bude dotknutá osoba informovaná spätným emailom.
 5. Poskytovateľ je však oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby poštovému prepravcovi na účely doručenia faktúry , a to v minimálnom nevyhnutom rozsahu.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Zákazník vyhlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami.
 2. Poskytovateľ a Zákazník vyhlasujú, že plne akceptujú komunikáciu na diaľku – najmä elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny týchto VOP. Zmenu VOP je Poskytovateľ povinný zverejniť na svojej stránke minimálne 1 deň pred začiatkom platnosti nových VOP.
 4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 11. septembra 2017.