Novinky

Verzia 2.11.0.0 (18.06.2024)

 • Pridaná automatizácia aplikácií Ústredného portálu verejnej správy (eID klient, Virtuálna klávesnica, D.Signer)

  Funkcie:

  • Pridané automatické dopĺňanie BOK kódu a podpisového PIN-u.
  • Pridané automatizované podpisovanie vybraných výkazov (iba .NET verzia aplikácie D.Signer):
   • PREHLADv24 Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie 2024.
   • HLASENIEv23 Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2023 (platné od 1.1.2024).
   • DPHv21 Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (platné od 1.1.2021).
   • KVDPHv23 Kontrolný výkaz pre daň z pridanej hodnoty (platný od 1.7.2023).

  Navigácia:

  • Pridané tlačidlo pre zadanie BOK kódu a podpisového PIN-u, ktorý bude eDoručovateľ dopĺňať.

  Nastavenia:

  • Pridané nastavenia na kartu "Dopĺňanie údajov" pre voľbu režimu dopĺňania BOK kódu a podpisového PIN-u:
   • Dopĺňať BOK a PIN automaticky - pri zobrazení aplikácie ÚPVS s výzvou na zadanie BOK kódu alebo podpisového PIN-u eDoručovateľ automaticky zistí, ktorý kód aplikácia požaduje a doplní ho.
   • Dopĺňať BOK a PIN manuálne - BOK kód a podpisový PIN eDoručovateľ automaticky nedoplní. Požadovaný kód musí používateľ do eID klienta zadať, alebo vyvovať zadanie pomocou eDoručovateľa. Po stlačení tlačidla "b" alebo "B" v eID klientovi eDoručovateľ doplní BOK kód a po stlačení "p" alebo "P" sa doplní podpisový PIN.
  • Pridaná karta s nastaveniami "Aplikácie pre eID":
   • Na karte je potrebné nastaviť cesty k požadovaným aplikáciám.
   • Pre automatizáciu výberu certifikátu je potrebné zadať údaje certifikátu presne tak, ako sú zobrazené v aplikácii D.Signer.

  Bezpečnosť:

  • BOK kód a ani podpisový PIN sa neukladajú do dátových súborov. Pre dopĺňanie kódov je potrebné ich po každom spustení do eDoručovateľa zadať.
  • BOK kód a podpisový PIN eDoručovateľ automaticky zabudne:
   • po vypnutí programu,
   • po každom vložení, alebo vytiahnutí občianskeho preukazu z čítačky.
  • Pre dopĺňanie kódov eDoručovateľom je potrebné BOK kód a podpisový PIN eDoručovateľovi zadať. eDoručovateľ nezaznamenáva kódy zadávané do aplikácií ÚPVS.
  • BOK kód a podpisový PIN eDoručovateľ povolí doplniť iba do vybraných digitálne podpísaných aplikácií ÚPVS.
  • eDoručovateľ obsahuje ochranu proti zablokovaniu BOK kódu a podpisového PIN-u:
   • aktívne rozpoznáva zadanie nesprávneho kódu,
   • v rámci jednej výzvy je povolené doplniť kód iba jedenkrát,
   • časová ochrana proti opakovanému dopĺňaniu kódov v automatickom režime.
 • Pridané dopĺňanie kódov do natívnych aplikácií
  • Funkcia umožňuje vytvoriť si klávesové skratky, ktoré spôsobia doplnenie zadaných kódov/textov do aplikácií tretích strán.
  • Pridaná karta "Kódy natívnych aplikácií" do nastavení, cez ktorú sa definujú klávesové skratky.
  • Aktivácia klávesovej skratky pre aplikáciu tretej strany:
   • V nastaveniach eDoručovateľa pridajte klávesovú skratku. Pridávajte len jedinečné klávesové skratky, ktoré inde nepoužívate.
   • Použite klávesovú skratku v eDoručovateľovi a zadajte kód, ktorý sa bude dopĺňať.
   • Použite klávesovú skratku v aplikácii tretej strany.
   • Prepnite sa do eDoručovateľa a potvrďte príjem kódu treťou aplikáciou.
   • Prepnite sa naspäť do aplikácie tretej strany a použite klávesovú skratku podľa potreby.
 • Zmeny v údajoch subjektov
  • Všeobecné informácie o firme
   • Pridaná položka: Priečinok subjektu - názov koreňového priečinka, v ktorom sú uložené súbory subjektu.
  • Finančná správa
   • Pridaná položka: Spôsob konania - autorizácia / zastupovanie.
   • Premenovaná položka Názov na Názov v zozname subjektov na PFS.
  • Sociálna poisťovňa
   • Pridaná položka: Názov v zozname - názov subjektu uvedený vo výberovom zozname v Elektronických službách Sociálnej poisťovne.
 • Pridané urýchľovače pre portál Finančnej správy
  • Automatické prihlasovanie
   • po otvorení stránky Finančnej správy urýchľovač automaticky začne proces prihlasovania vybraného subjektu.
  • Automatický výber subjektu
   • pridaná podpora pre výber zastupovaných subjektov. Na rozlíšenie autorizácie/zastupovania sa používa údaj "Spôsob konania" z údajov subjektu.
   • pridaná podpora automatického potvrdenia vybraného subjektu.
  • Automatická zmena prihláseného subjektu po zmene subjektu v eDoručovateľovi
   • Ak má pôvodný subjekt a novo vybraný subjekt rôzne prihlasovacie údaje, urýchľovač pôvodný subjekt odhlási a prihlási novo vybraný subjekt.
   • Ak majú subjekty zhodné prihlasovacie údaje, urýchľovač prepne subjekt cez voľbu Výber subjektu.
  • Prevzatie názvu subjektu zo zoznamu
   • Pomocný urýchľovač pre načítanie údaju "Názov v zozname subjektov na PFS" zo stránky PFS.
 • Pridané urýchľovače pre Elektronické služby Sociálnej poisťovne
  • Automatický výber subjektu.
  • Prevzatie názvu subjektu zo zoznamu na stránke SP.
   • Pomocný urýchľovač pre nastavenie údaju "Názov v zozname". Urýchľovač načíta údaj z výberového zoznamu na stránke Elektronických služieb.
 • Pridané urýchľovače pre ePobočku Všeobecnej zdravotnej poisťovne
  • Automatický výber bezpečnostného predmetu GRID karta.
 • Pridaná možnosť nastaviť režim sťahovania súborov
  • Pomocou tohto nastavenia je možné zmeniť cestu, ktorú eDoručovateľ ponúkne pri sťahovaní súboru.
  • Podporované režimy sťahovania súborov:
   1. Sťahovať súbory do používateľom definovaného priečinka.
    • Výzmam: súbory sa budú sťahovať do jedného používateľom definovaného priečinka.
   2. Sťahovať súbory do používateľom definovaného priečinka podľa ePobočky.
    • Výzmam: súbory sa budú sťahovať do používateľom definovaného priečinka ePobočky. Každej ePobočke je možné definovať vlastný priečinok.
   3. Sťahovať súbory do používateľom definovaného priečinka podľa subjektu.
    • Výzmam: súbory sa budú sťahovať do používateľom definovaného priečinka subjektu. Každému subjektu je možné definovať vlastný priečinok.
   4. Sťahovať súbory do používateľom definovaného priečinka podľa subjektu a ePobočky.
    • Výzmam: súbory sa budú sťahovať do používateľom definovaného priečinka ePobočky v priečinku subjektu. Každému subjektu je možné definovať priečinok pre každú ePobočku.
   5. Sťahovať súbory do naposledy použitého priečinka.
    • Výzmam: súbory sa budú sťahovať do naposledy použitého priečinka. Program si bude pamätať naposledy použitú cestu kam sa stiahol súbor.
   6. Sťahovať súbory do naposledy použitého priečinka podľa ePobočky.
    • Výzmam: súbory sa budú sťahovať do naposledy použitého priečinka ePobočky. Program si bude pre každú ePobočku pamätať naposledy použitú cestu, kam sa stiahol súbor.
   7. Sťahovať súbory do naposledy použitého priečinka podľa subjektu.
    • Výzmam: súbory sa budú sťahovať do naposledy použitého priečinka subjektu. Program si bude pre každý subjekt pamätať naposledy použitú cestu, kam sa stiahol súbor.
   8. Sťahovať súbory do naposledy použitého priečinka podľa subjektu a ePobočky (predvolené nastavenie).
    • Výzmam: súbory sa budú sťahovať do naposledy použitého priečinka ePobočky v priečinku subjektu. Program si bude pre každú ePobočku každého subjektu pamätať naposledy použitú cestu, kam sa stiahol súbor.
 • Pridaná možnosť nastaviť režim odosielania súborov
  • Pomocou tohto nastavenia je možné zmeniť cestu, ktorú eDoručovateľ ponúkne pri odosielaní súborov.
  • Režimy odosielania súborov:
   1. Odosielať súbory z používateľom definovaného priečinka.
    • Výzmam: súbory sa budú odosielať z jedného používateľom definovaného priečinka.
   2. Odosielať súbory z používateľom definovaného priečinka podľa ePobočky.
    • Výzmam: súbory sa budú oodsielať z používateľom definovaného priečinka ePobočky. Každej ePobočke je možné definovať vlastný priečinok.
   3. Odosielať súbory z používateľom definovaného priečinka podľa subjektu.
    • Výzmam: súbory sa budú odosielať z používateľom definovaného priečinka subjektu. Každému subjektu je možné definovať vlastný priečinok.
   4. Odosielať súbory z používateľom definovaného priečinka podľa subjektu a ePobočky.
    • Výzmam: súbory sa budú odosielať z používateľom definovaného priečinka ePobočky v priečinku subjektu. Každému subjektu je možné definovať priečinok pre každú ePobočku.
   5. Odosielať súbory z naposledy použitého priečinka.
    • Výzmam: súbory sa budú odosielať z naposledy použitého priečinka. Program si bude pamätať naposledy použitú cestu odkiaľ bol odoslaný súbor.
   6. Odosielať súbory z naposledy použitého priečinka podľa ePobočky.
    • Výzmam: súbory sa budú odosielať z naposledy použitého priečinka ePobočky. Program si bude pre každú ePobočku pamätať naposledy použitú cestu odkiaľ bol odoslaný súbor.
   7. Odosielať súbory z naposledy použitého priečinka podľa subjektu.
    • Výzmam: súbory sa budú odosielať z naposledy použitého priečinka subjektu. Program si bude pre každý subjekt pamätať naposledy použitú cestu odkiaľ bol odoslaný súbor.
   8. Odosielať súbory z naposledy použitého priečinka podľa subjektu a ePobočky (prevolené nastavenie).
    • Výzmam: súbory sa budú odosielať z naposledy použitého priečinka ePobočky v priečinku subjektu. Program si bude pre každú ePobočku každého subjektu pamätať naposledy použitú cestu odkiaľ bol odoslaný súbor.
 • Pridané premenné prostredia
  • Používateľom definované cesty režimu sťahovania a odosielania súborov, je možné definovať s premennými hodnotami, ktoré sa vypočítajú v momente použitia.
  • Podporované premenné prostredia:
   • %NazovSubjektu% - názov vybraného subjektu. Hodnota zadaná v údajoch subjektu.
   • %PriecinokSubjektu% - názov priečinku vybraného subjektu. Hodnota zadaná v údajoch subjektu.
   • %AktMesM% - Poradové číslo aktuálneho mesiaca, 1 až 2 čísla (1-12). Dňa 10.06.2024 má premenná hodnotu: 6.
   • %AktMesMM% - Poradové číslo aktuálneho mesiaca, 2 čísla (01-12). Dňa 10.06.2024 má premenná hodnotu: 06.
   • %AktMesRR% - Rok aktuálneho mesiaca, 2 čísla. Dňa 10.06.2024 má premenná hodnotu: 24.
   • %AktMesRRRR% - Rok aktuálneho mesiaca, 4 čísla. Dňa 10.06.2024 má premenná hodnotu: 2024.
   • %PredchMesM% - Poradové číslo predchádzajúceho mesiaca, 1 až 2 čísla (1-12). Dňa 10.06.2024 má premenná hodnotu: 5. Dňa 15.01.2024 má premenná hodnotu: 12.
   • %PredchMesMM% - Poradové číslo predchádzajúceho mesiaca, 2 čísla (01-12). Dňa 10.06.2024 má premenná hodnotu: 05. Dňa 15.01.2024 má premenná hodnotu: 12.
   • %PredchMesRR% - Rok predchádzajúceho mesiaca, 2 čísla. Dňa 10.06.2024 má premenná hodnotu: 24. Dňa 15.01.2024 má premenná hodnotu: 23.
   • %PredchMesRRRR% - Rok predchádzajúceho mesiaca, 4 čísla. Dňa 10.06.2024 má premenná hodnotu: 2024. Dňa 15.01.2024 má premenná hodnotu: 2023.
 • Prispôsobené dopĺňanie prihlasovacích údajov do nového prihlasovacieho formuláru elektronickej pobočky Dôvera.
 • Opravené chyby